Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXl/538/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Teatr Polski w Bielsku-Białej, zwany dalej Teatrem, jest samorządową artystyczną instytucją kultury działającą na podstawie:
I. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
I. ustawy o samorządzie gminnym,
2. ustawy o samorządzie powiatowym
3. postanowień niniejszego statutu
§ 2. 1. Teatr Polski jest samorządową artystyczną instytucją kultury.
2. Nadzór i opiekę nad Teatrem sprawuje organizator na zasadach określonych w ustawie.
§ 3. 1. Siedzibą Teatru jest miasto Bielsko-Biała, ul. 1 Maja I.
2. Terenem działania Teatru jest obszar całego kraju z możliwością działalności poza granicami Polski.
§ 4. I. Uchylony

Rozdział 2.
Przedmiot i zakres działalności Teatru
§ 5. I. Teatr Polski jest samorządową artystyczną instytucją kultury powołaną do tworzenia i zapewnienia intelektualnych, materialnych, technicznych i organizacyjnych warunków służących tworzeniu i prezentacji przedstawień teatralnych oraz działalności edukacyjnej.
2. Działalność kulturalna Teatru jest organizowana w oparciu o sezony artystyczne, na które ustala się plany repertuarowe.
3. Sezon artystyczny rozpoczyna się w dniu I września , a kończy w dniu 31 sierpnia następnego roku.
§ 6. Do podstawowych zadań Teatru należy w szczególności:
I. zaspokajanie potrzeb i oczekiwań widzów przy zachowaniu dbałości o najwyższy poziom artystyczny realizowanych widowisk;
2. rozbudzanie potrzeb uczestnictwa w kulturze wśród nowych kręgów odbiorców, kształtowanie ich gustów i wrażliwości estetycznej;
3. edukacja teatralna i wychowanie poprzez sztukę.
§ 7. Teatr realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. wystawianie widowisk teatralnych począwszy od repertuaru klasycznego na współczesnych kończąc, z wykorzystaniem własnego zespołu i zaproszonych artystów;
2. promocję polskiego repertuaru;
3. poszukiwanie repertuaru inspirowanego historią i kulturą regionu;
4. współpracę ze środowiskiem twórczym regionu Podbeskidzia.

  Ponadto Teatr może zajmować się:

 • — organizowaniem widowisk parateatralnych związanych z wernisażami, wystawami,
 • — koncertami i recitalami artystów spoza Teatru,
 • — organizowaniem impresariatu artystycznego i działalności objazdowej,
 • — prowadzeniem edukacji teatralnej dzieci i młodzieży,
 • — promocją działalności młodzieżowych grup teatralnych,
 • — prowadzeniem akcji popularyzatorskich za pośrednictwem różnych form przekazu,
 • — prowadzeniem działalności wydawniczej, produkcją nagrań, pamiątek teatralnych itp.,
 • — wykonywaniem robót i świadczeniem usług technicznych na rzecz innych podmiotów w ramach możliwości własnych warsztatów i pracowni,
 • — wspieraniem działalności innych osób fizycznych i prawnych zbieżnej z celami statutowymi Teatru.

§ 8. I. Teatr wspiera społeczny ruch kulturalny, współpracuje z organizacjami społeczno- kulturalnymi takimi jak fundacje czy stowarzyszenia. Pomaga realizować podjęte przez te organizacje programy edukacji kulturalnej, polegające na wychowaniu przez sztukę.
2. Teatr tworzy w ramach swych możliwości warunki dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.
§ 9. I. Teatr może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie produkcji, usług i obrotu towarowego.
2. Całość dochodów uzyskanych z działalności, o której mowa w ust. I Teatr przeznacza na realizację celów statutowych.

Rozdział 3.
Zasady zarządzania i organizacja wewnętrzna
§ 10. I. Teatrem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor naczelny, który może również pełnić funkcję dyrektora artystycznego.
2. Dyrektor naczelny wykonuje uprawnienia kierownika zakładu pracy w stosunku do pracownika Teatru.
3. Dyrektor naczelny odpowiada za całość spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Teatru.
W szczególności odpowiada za:
- działalność artystyczną i repertuar Teatru,
- dobór i właściwe wykorzystanie kadr,
- właściwą gospodarkę mieniem i środkami finansowymi,
- wynik finansowy Teatru.
4. Dyrektora naczelnego i artystycznego powołuje oraz odwołuje Prezydent Miasta Bielska- Białej.
5. Powołanie i odwołanie następuje w trybie i na warunkach przewidzianym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
5. Dyrektor naczelny może powołać, innych niż dyrektor artystyczny i nie więcej niż dwóch zastępców dyrektora naczelnego.
6. Prezydent Miasta Bielska-Białej może również powierzyć zarządzanie Teatrem osobie fizycznej lub prawnej.
§ 11. Organizację wewnętrzną Teatru określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Bielska-Białej oraz opinii działających w Teatrze organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
§ 12. W ramach Teatru może działać Rada Artystyczno-Programowa powoływana przez dyrektora Teatru jako organ doradczy i opiniodawczy dyrektora.

Rozdział 4.
§13. 1. Teatr gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest plan finansowy ustalony przez dyrektora Teatru, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
3. Teatr sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami prawa w zakresie finansów publicznych.
§ 14.1 1. Teatr pokrywa koszty bieżącej działaności i zobowiązania z uzyskiwania przychodów.
Przychodami Teatru są:
a) przychody z prowadzonej działaności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego
b) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
c) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa i/lub jednostki samorządu terytorialnego
d) środki uzyskiwane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł

2. Organizator przekazuje teatrowi środki finansowe w formie dotacji:
a) podmiotowej na dofinansowanie działaności bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c) Uchylony
4. Wartość majątku Teatru odzwieciedla jego fundusz, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla Teatru.
§ 15. Teatr tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach o tym funduszu.
§ 16. Teatr prowadzi rachunkowość według zasad określonych w odrębnych przepisach o rachunkowości.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 17. 1. Przekształcenie, podział lub likwidacja · Teatru może nastąpić z zachowaniem obowiązujących - przepisów prawnych.
§ 18. 1. Statut nadaje Rada Miejska Bielska-Białej.
2. Zmian postanowień zawartych w statucie Teatru dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.