REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Teatru Polskiego w Bielsku-Białej

Regulamin Organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady działania Teatru Polskiego w Bielsku-Białej i obejmuje:
Rozdział I: Postanowienia ogólne
Rozdział II: Strukturę wewnętrzną i zarządzanie Teatrem
Rozdział III: Podział kompetencji i zakresy odpowiedzialności osób pełniących funkcje kierownicze oraz pracowników Teatru
a) obowiązki i kompetencje osób pełniących funkcje kierownicze,
b) zakresy działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy.
Rozdział IV: Postanowienia końcowe
Załącznik nr 1 – Schemat Organizacyjny

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Teatr Polski w Bielsku-Białej (zwany dalej: Teatrem) jest samorządową instytucją kultury z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. 1 Maja 1.
2. Teatr działa w oparciu o:
a) Statut nadany przez Radę Miejską w Bielsku-Białej uchwałą Nr XXI/538/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku z uwzględnieniem późniejszych zmian;
b) Ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. 2018 . 1983 tj. z późn. zm.)
3. Nadzór i opiekę nad Teatrem sprawuje Miasto Bielsko-Biała (zwane dalej: Organizatorem) na zasadach określonych w Ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
4. Regulamin nadaje Dyrektor Naczelny (zwany dalej: Dyrektorem) po zasięgnięciu opinii Organizatora, NSZZ „Solidarność” oraz Koła ZASP.

ROZDZIAŁ II
STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZARZĄDZANIE TEATREM
§ 2
1. Teatrem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor [DN].
2. Dyrektor zarządza Teatrem przy pomocy Zastępcy Dyrektora ds. administracyjnych i techniki (zwanego dalej: Zastępcą Dyrektora) [ZD] oraz Głównego Księgowego [DFK].
3. W przypadku nieobecności Dyrektora jego uprawnienia i obowiązki przejmuje Zastępca Dyrektora.
4. Uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność Dyrektora, Zastępcy Dyrektora oraz Głównego Księgowego określone zostały w rozdziale III niniejszego Regulaminu w części pt.: „Obowiązki i kompetencje osób pełniących funkcje kierownicze”.

§ 3
1. Komórką organizacyjną w rozumieniu Regulaminu jest zespół pracowników lub samodzielne stanowisko pracy. Zasady podległości służbowej poszczególnych komórek organizacyjnych określa schemat organizacyjny stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. W komórce organizacyjnej może być utworzone stanowisko kierownika. Kierownikiem komórki jest pracownik, któremu w zakresie obowiązków powierzono nadzorowanie działalności służbowej podległych pracowników i prawidłową organizację pracy komórki. W komórce organizacyjnej, w której nie utworzono stanowiska kierownika lub w której jest wakat na stanowisku kierownika, funkcję tę pełni bezpośredni przełożony pracowników tej komórki.
3. Każdy pracownik podlega bezpośrednio swojemu przełożonemu, od którego otrzymuje polecenia służbowe i wobec którego odpowiada za całokształt powierzonych mu obowiązków służbowych. Pracownik może otrzymać polecenie służbowe od przełożonego wyższego szczebla, wówczas wykonuje otrzymane polecenie, zawiadamiając o tym niezwłocznie swojego bezpośredniego przełożonego.
4. Dyrektor Naczelny ma prawo łączenia i dzielenia stanowisk pracy lub przenoszenia zadań należących do danego stanowiska na inne stanowisko. W uzasadnionych przypadkach w Teatrze mogą być tworzone i likwidowane stanowiska pracy w ramach posiadanych etatów. Praca w Teatrze na stanowiskach pracy może być świadczona w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną.

§ 4
1. W strukturze organizacyjnej Teatru funkcjonują komórki organizacyjne oraz stanowiska:
nadzorowane przez Dyrektora:
a) Dział Artystyczny [DA]
b) Dział Finansowo-Księgowy [DFK]
c) Biuro Organizacji Widzów [BOW]
d) Asystent dyrektora ds. artystycznych – główny specjalista ds. operacyjnych, marketingu i promocji [ADA]
e) Dział Promocji [DP]
e) koordynator pracy artystycznej [KPA]

nadzorowane przez Zastępcę Dyrektora:
a) Dział Administracyjno-Gospodarczy [DAG]
b) Dział Techniczny [DT]
c) samodzielne stanowisko do spraw pracowniczych [SP]
d) samodzielne stanowisko do spraw administracyjnych [SA]

2. Wszystkie komórki organizacyjne Teatru mają obowiązek stałej współpracy w celu optymalnej realizacji celów i zadań Teatru oraz planów bieżących.

§ 5
1. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych odpowiadają za:
a) sprawną organizację pracy w swoich działach oraz profesjonalne i terminowe wykonywanie zadań,
b) opracowywanie zakresów czynności dla podległych pracowników,
c) przestrzeganie w działalności podległej komórki obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy, w szczególności w zakresie przepisów o czasie pracy oraz przepisów bhp i przeciwpożarowych,
d) przestrzeganie zarządzeń, regulaminów i instrukcji Dyrektora Teatru,
e) nadzór i kontrolę nad zabezpieczeniem powierzonego mienia,
f) przestrzeganie wymogów ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy o finansach w kwestii wydatkowania środków,
g) sprawowanie kontroli w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości,
h) prowadzą instruktaż stanowiskowy dla podległych pracowników.
2. Szczegółowe zadania kierowników zawarte są w zakresach obowiązków.

§ 6
Szczegółowe aspekty pracy w Teatrze określają stosowne regulaminy i zarządzenia Dyrektora, a w szczególności:
a) Regulamin Pracy,
b) Regulamin Wynagradzania,
c) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
d) Instrukcja Obiegu i Kontroli Dokumentów,
e) Regulamin Inwentaryzacji,
f) Regulamin Kontroli Wewnętrznej.

ROZDZIAŁ III
PODZIAŁ KOMPETENCJI I ZAKRESY ODPOWIEDZIALNOŚCI OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE KIEROWNICZE ORAZ PRACOWNIKÓW TEATRU

A. OBOWIĄZKI I KOMPETENCJE OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE KIEROWNICZE

§ 7
1. Dyrektora [DN] powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Bielska-Białej zgodnie Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Zastępcę Dyrektora [ZD] powołuje i odwołuje Dyrektor.
3. Dyrektor jest uprawniony do samodzielnego podejmowania decyzji i działania we wszystkich sprawach wchodzących w zakres funkcjonowania Teatru.
4. Dyrektor:
a) ustala cele Teatru i sposoby ich realizacji,
b) dba o prawidłową koordynację i organizację pracy artystycznej,
c) dobiera aktorów, reżyserów, scenografów, kostiumografów, muzyków, choreografów, kompozytorów oraz konsultantów z różnych dziedzin,
d) nadzoruje pracę realizatorów premier,
e) działa w kierunku pozyskiwania środków pozabudżetowych,
f) dysponuje środkami finansowymi,
g) udziela pełnomocnictw do działania w swoim imieniu,
h) podejmuje decyzje o zatrudnieniu i zwolnieniu pracowników Teatru,
i) określa i modyfikuje strukturę wewnętrzną Teatru w celu pełnej realizacji zadań statutowych,
j) wydaje zarządzenia regulujące pracę Teatru, nadaje Regulamin Organizacyjny i wydaje inne akty określające: warunki pracy, zasady organizacji pracy, porządek wewnętrzny, uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność pracowników, zasady wykonywania nadzoru i kontroli,
k) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
l) zatwierdza roczne plany rzeczowo-finansowe i nadzoruje ich wykonanie,
ł) opracowuje i realizuje plany repertuarowe,
m) zatwierdza założenia reżyserskie, projekty dekoracji i kostiumów oraz partytur muzycznych,
n) zatwierdza do druku wydawnictwa teatralne oraz materiały promocyjne,
o) zatwierdza miesięczne i tygodniowe plany pracy działu artystycznego,
p) koordynuje, nadzoruje i kontroluje pracę działu artystycznego, w tym:
- nadzoruje próby, przedstawienia i wydawnictwa,
- odbiera przedstawienia w ostatniej fazie realizacji (prób generalnych) i zatwierdza ich ostateczny kształt artystyczny,
- czuwa nad prawidłową eksploatacją przedstawień i ich pierwotnym obliczem artystycznym,
- zatwierdza raporty z prób i przedstawień.
5. Dyrektor odpowiada w szczególności za:
a) działalność artystyczną i repertuar Teatru,
b) dobór i właściwe wykorzystanie kadr,
c) właściwą gospodarkę mieniem i środkami finansowymi,
d) wynik finansowy Teatru,
e) nadzór w zakresie gospodarowania wszystkimi środkami Teatru pod względem legalności, gospodarności, celowości i zgodności z planem finansowym,
f) kontrolę wewnętrzną,
g) prawidłowe funkcjonowanie Teatru pod względem prawnym i finansowym,
h) realizację celów statutowych Teatru oraz zadań określonych w programach i planach.

§ 8
1. Zastępca Dyrektora podlega bezpośrednio Dyrektorowi.
2. Zastępca Dyrektora:
a) planuje, koordynuje i nadzoruje pracę wszystkich podległych komórek organizacyjnych,
b) współdziała z komórkami podlegającymi bezpośrednio Dyrektorowi,
c) zastępuje Dyrektora podczas jego nieobecności oraz przejmuje kompetencje określone zakresem pełnomocnictwa,
d) bierze czynny udział w konstruowaniu programów i planów pracy Teatru w zakresie techniki
e) aktywnie działa w kierunku pozyskiwania środków pozabudżetowych, w tym przygotowania wniosków o dofinansowania ze źródeł zewnętrznych,
f) przygotowuje montaże finansowe projektów i monitoruje zgodność realizacji planów rzeczowych
g) przedstawia na bieżąco Dyrektorowi opinie o stanie realizacji planu rzeczowego, informuje o nieprawidłowościach i proponuje rozwiązania zaradcze
h) organizuje i doskonali komunikację wewnętrzną pomiędzy poszczególnymi działami,
i) nadzoruje inwentaryzację składników majątkowych,
j) odpowiada za prowadzenie kontroli zarządczej w Teatrze,
k) opracowuje pod względem merytorycznym sprawozdania półroczne i roczne oraz inne sprawozdania do Urzędu Miejskiego
3. Zastępca Dyrektora odpowiada w szczególności za:
a) organizację i koordynację pracy w podległych komórkach organizacyjnych Teatru,
b) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora,
c) wdrażanie i przestrzeganie przepisów prawa oraz regulaminów i zarządzeń wewnętrznych,
d) nadzorowanie stanu technicznego budynków oraz wyposażenia Teatru,
e) nadzorowanie zabezpieczenia majątku pod względem fizycznym i prawnym,
f) nadzorowanie realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych,
g) analizowanie wykorzystania środków pieniężnych z dotacji budżetowych i z innych źródeł będących w dyspozycji Teatru,
h) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Teatr i ich zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych,
i) prowadzenie efektywnej i rzetelnej gospodarki finansowej.

§ 9
1. Główny Księgowy [GK] Teatru jest zatrudniany przez Dyrektora.
2. Główny Księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

3. Do zadań Głównego Księgowego należy organizowanie pracy podległych pracowników w celu wykonywania zadań Działu Finansowo-Księgowego.
4. Główny Księgowy bezpośrednio:
a) dekretuje dowody księgowe
b) prowadzi ewidencję analityczną i syntetyczną,
c) sporządza wydruki obrotów i sald kont na koniec roku
d) sprawuje stałą kontrolę nad:
- kasą biletową i kasą główną
- naliczaniem zasiłków z ubezpieczenia społecznego
e) prowadzi wyrywkową kontrolę nad prawidłowością sporządzania list wypłat wynagrodzeń zmiennych,
f) przygotowuje dokumenty do archiwum.
5. Główny Księgowy ma prawo:
a) określać zasady, według których mają być wykonywane działania niezbędne do zapewnienia należytego funkcjonowania Działu Finansowo-Księgowego,
b) żądać od kierowników komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępnienia dokumentów i wyliczeń,
c) żądać od kierowników komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy usunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości dotyczących: przyjmowania, wystawiania, obiegu i kontroli dokumentów,
d) występować do Dyrektora z wnioskami o przeprowadzenie kontroli określonych zagadnień,
e) wnioskować do Dyrektora o zastosowanie sankcji dyscyplinarnych w stosunku do pracowników nieprzestrzegających ustalonych procedur w zakresie dyscypliny finansów publicznych.
6. Do obowiązków Głównego Księgowego należy:
a) prowadzenie rachunkowości Teatru zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz zakładowym planem kont i innymi obowiązującymi przepisami i zasadami,
b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z uwzględnieniem terminowego regulowania akceptowanych zobowiązań, szczególnie zobowiązań publiczno-prawnych,
c) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
d) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
e) nadzór nad prawidłowym sporządzeniem dokumentów rachunkowych, przekazywanych do Działu Finansowo-Księgowego,
f) dokonywanie wstępnej kontroli legalności dokumentów stanowiących podstawę księgowości,
g) organizowanie i doskonalenie kontroli wewnętrznej,
h) nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Wynagradzania oraz nad gospodarką środkami rzeczowymi,
i) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości księgowej,
j) terminowe sporządzanie sprawozdań do Urzędu Miasta, czuwanie nad terminowym rozliczaniem podatków przekazywanych do Urzędu Skarbowego i składek na ubezpieczenia przekazywanych do ZUS,
k) terminowe i prawidłowe rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych za mienie Teatru,
l) sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań,
ł) zapewnienie prawidłowości pod względem finansowym umów zawieranych przez Teatr i ich zgodności z ustawą o zamówieniach publicznych,
m) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych w drodze z banku i w kasie,
n) zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
o) ustalanie, wraz z osobą odpowiedzialną za sprawy kadrowe, okresów zatrudnienia pracowników do prawidłowego naliczenia dodatku za wysługę lat i nagród jubileuszowych,
p) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont,
r) zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia będącego w posiadaniu Teatru i sporządzania sprawozdawczości finansowej,
s) sprawowanie nadzoru nad archiwum akt finansowo-księgowych.

B. ZAKRESY DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY

§ 10
DZIAŁ ARTYSTYCZNY
1. Pracownicy Działu Artystycznego [DA] podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.
2. W skład Działu Artystycznego wchodzą:
a) aktorzy
b) zespół pomocniczy: inspicjenci-suflerzy
3. Do zadań działu artystycznego należy realizacja programu artystycznego, czyli:
a) realizowanie planów repertuarowych,
b) dbałość o wysoki poziom artystyczny przygotowanych premier
c) w przypadku zespołu pomocniczego: koordynacja pracy zespołu artystycznego w czasie prób oraz przedstawień.
§ 11
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
1. Pracą Działu Finansowo-Księgowego [DFK] kieruje Główny Księgowy.
2. W skład działu finansowo-księgowego wchodzą:
a) z-ca głównego księgowego
b) stanowisko ds. rachuby płac,
c) stanowisko ds. kosztów materiałowych,
d) stanowisko ds. rozliczeń oraz kasy głównej,
e) kasjerka biletowa w zakresie rozliczeń finansowych

3. Do zadań Działu Finansowo-Księgowego należy:
a) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) prowadzenie operacji i rozliczeń finansowych,
c) wystawianie dokumentów płatniczych i rozliczeniowych,
d) prowadzenie rachuby płac,
e) kontrola pod względem legalności, celowości i gospodarności zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz instrukcją kontroli wewnętrznej: delegacji służbowych, faktur i rachunków oraz innych zewnętrznych i wewnętrznych dowodów podlegających ewidencji księgowej,
f) terminowe regulowanie zobowiązań,
g) prowadzenie wydzielonych dla działalności finansowej urządzeń księgowych (księgowości syntetycznej, analitycznej) i analizy kosztów,
h) sporządzenie prawnie obowiązujących miesięcznych sprawozdań finansowych, rocznych bilansów oraz innych sprawozdań finansowych żądanych przez jednostkę nadrzędną,
i) prowadzenie ewidencji środków trwałych,
j) kontrola i nadzór nad prowadzeniem przez inne komórki organizacyjne ewidencji materiałów w magazynie i środków inscenizacyjnych,
k) rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych,
l) rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych,
ł) windykacja należności,
m) prowadzenie druków ścisłego zarachowania,
n) prowadzenie ewidencji zatrudnienia osób na podstawie umów cywilno-prawnych,
o) prowadzenie dokumentacji związanej z przyjęciem i likwidacją środków trwałych,
p) sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu i realizacji zadań objętych pozyskanymi środkami finansowymi spoza budżetu miasta,
r) prowadzenie całokształtu spraw socjalno-bytowych pracowników i byłych pracowników oraz ich rodzin, a zwłaszcza:
- aktualizowanie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (zwanego dalej: ZFŚS) zgodnie z przepisami,
- sporządzanie list wypłat świadczeń we współpracy ze Związkiem Zawodowym,
- prowadzenie dokumentacji związanej z pożyczkami z ZFŚS,
- ścisła współpraca z dyrekcją Teatru i zawiązkami zawodowymi w zakresie planowania wydatków z ZFŚS.
§ 12
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
1. Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego [DAG] podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora.
2. W skład Działu Administracyjno-Gospodarczego wchodzą:
a) konserwator gospodarczy/kierowca
b) sprzątaczki
c) praczka-prasowaczka
d) portierzy
3. Do zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy:
a) prowadzenie zagadnień związanych z administracją posiadanych obiektów, ich konserwacją i remontami, w tym ścisła współpraca z Zastępcą Dyrektora w zakresie opracowywania planów konserwacji, remontów, inwestycji oraz nadzór nad ich realizacją,
b) sprawowanie pieczy nad majątkiem Teatru,
c) należyte zabezpieczenie Teatru pod względem przeciwpożarowym i przeciwwłamaniowym, a także przed dostępem osób niepowołanych,
d) nadzór nad realizacją wymogów wynikających z przepisów i zasad bhp oraz ppoż.,
e) stała dbałość o czystość i estetykę poszczególnych pomieszczeń, budynków teatralnych oraz terenów przyległych do zabudowań,
f) codzienna współpraca z kierownikiem Działu Technicznego w celu wykorzystania pracowni technicznych i umiejętności rzemieślników teatralnych dla bieżących napraw i konserwacji instalacji elektrycznych, cieplnych, wodnych oraz prac budowlano-stolarskich, a także prowadzenie wspólnie z kierownikiem technicznym analizy przydatności istniejących maszyn i urządzeń pod względem wykorzystania i kosztów eksploatacji,
g) gospodarowanie transportem własnym i zabezpieczenie sprawności technicznej posiadanych pojazdów mechanicznych oraz organizowanie transportu z zewnątrz,
h) sprawdzanie celowości gospodarczej oraz pod względem rzeczowym faktur za energię elektryczną, wodę, telefony, wyposażenie lokali, transport,
i) współdziałanie z Działem Finansowo-Księgowym w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych oraz oznakowanie składników majątkowych Teatru,
j) zawieranie umów ubezpieczeniowych,
k) nadawanie właściwego trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, zgodnie z wymogami ustawy o zamówieniach publicznych oraz sporządzanie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zamówień publicznych o wartości powyżej 30.000 EURO,
l) wyposażenie Teatru w materiały potrzebne do pracy, w szczególności materiały biurowe, sprzęt bhp i środki ochrony indywidualnej,
ł) realizowanie zadań związanych z wyposażeniem mieszkań służbowych,
m) odbiór mieszkań służbowych przy zmianach lokatorów,
n) prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką mieszkaniami służbowymi, w tym: przygotowywanie umów najmu, sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych, przygotowywanie listy potrąceń kosztów wynajmu mieszkań, współpraca z ZGM i Spółdzielnią Mieszkaniową w zakresie aktualizowania umów oraz prowadzenie indywidualnych teczek dokumentacji dla poszczególnych mieszkań służbowych.

§ 13
DZIAŁ TECHNICZNY
1. Kierownik Działu Technicznego [DT] podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora.
2. W skład działu technicznego wchodzą:
a) pracownia stolarsko-tapicerska
b) pracownia plastyczna
c) pracownia krawiecka
d) brygada obsługi sceny
c) pracownia elektryczna
e) pracownia akustyczna
f) perukarki-charakteryzatorki
g) rekwizytorzy
e) garderobiane
3. Do zadań działu technicznego należy:
a) terminowe i zgodne z dokumentacją scenograficzną wykonywanie dekoracji, kostiumów, rekwizytów, peruk, zarostów itp.,
b) właściwa obsługa techniczna prób i przedstawień,
c) zaopatrzenia materiałowe sztuk, prób i przedstawień,
d) pranie, suszenie, malowanie i prasowanie kostiumów, rekwizytów, ręczników,
e) zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w pracowniach, na scenie i na widowni, w siedzibie i w objeździe,
f) dbałość o sprawność techniczną eksploatowanych urządzeń teatralnych: scenicznych, oświetleniowych, nagłośnieniowych, w tym konserwacja i wykonywanie drobnych napraw tych urządzeń i instalacji,
g) przeprowadzanie okresowych przeglądów urządzeń specjalnych (kurtyny, urządzenia alarmowe, sygnalizacyjne, wentylacyjne itp.),
h) odbiór techniczny zleconych remontów urządzeń technicznych,
i) oszczędne gospodarowanie surowcami, materiałami oraz energią elektryczną w czasie produkcji scenografii, w tym w miarę możliwości wielokrotne wykorzystywanie istniejących środków inscenizacyjnych,
j) właściwe zagospodarowanie elementów scenograficznych sztuk schodzących z repertuaru,
k) zabezpieczenie przechowywanych i magazynowanych elementów dekoracji, mebli, rekwizytów, peruk, kostiumów itp.,
l) prowadzenie magazynów: rekwizytów, peruk, dekoracji i kostiumów,
ł) opracowywanie optymalnych kosztorysów wykonania dekoracji, kostiumów i rekwizytów, przy współpracy ze scenografem i pracownikiem działu finansowo-księgowego ds. gospodarki materiałowej,
m) współdziałanie z działem finansowo-księgowym w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych, (udział w spisach i wyjaśnienie różnic) oraz właściwego obiegu dokumentów,
n) transport, w tym załadunek i rozładunek sprzętu technicznego i elementów scenografii,
o) wykonywanie drobnych prac gospodarczych na potrzeby Teatru,
p) wykonywanie prac związanych z ekspozycją materiałów promocyjno-reklamowych Teatru.

§ 14
ASYSTENT DYREKTORA DS. ARTYSTYCZNYCH – GŁÓWNY SPECJALISTA DS. OPERACYJNYCH, MARKETINGU I PROMOCJI
1. Asystent dyrektora ds. artystycznych – główny specjalista ds. operacyjnych, marketingu i promocji [ADA] podlega bezpośrednio Dyrektorowi.
2. Do zadań Asystenta dyrektora ds. artystycznych – głównego specjalisty ds. operacyjnych, marketingu i promocji należy organizowanie pracy podległych pracowników w celu wykonywania zadań Działu Promocji.
3. Asystent dyrektora ds. artystycznych – główny specjalista ds. operacyjnych, marketingu i promocji bezpośrednio:
a) Ustala i koordynuje w porozumieniu z dyrektorem realizację polityki wizualnej, marketingowej i informatycznej Teatru w oparciu o działania z zakresu public relations, media relations, marketingu, reklamy, promocji, upowszechnienia, relacji ze sponsorami, w tym również działania związane z budowaniem wizerunku Teatru
b) Bierze udział w konstruowaniu programów i planów pracy artystycznej Teatru (w tym planów repertuarowych)
c) Zgłasza uczestnictwo Teatru w konkursach, przeglądach teatralnych, festiwalach itp. organizowanych w kraju i za granicą
d) Koordynuje produkcję spektakli – przygotowuje umowy z twórcami, prowadzi nadzór nad budżetami produkcji (we współpracy z Zastępcą dyrektora), przygotowuje kosztorysy wyjazdowe spektakli własnych
e) Prowadzi rozmowy ze sponsorami i nadzoruje realizację umów sponsorskich oraz zobowiązań reklamowych
f) Przygotowuje teksty promocyjne (aktualności, teksty do programów, teksty do kalendarium)
g) Prowadzi kontakty z mediami, organizuje konferencje prasowe, przekazuje informacje do prasy, radia i telewizji, dba o realizacje patronatów medialnych
h) Koordynuje działania, cykle i projekty merytoryczne Teatru

§ 15
DZIAŁ PROMOCJI
1. Działem Promocji [DP] kieruje Asystent dyrektora ds. artystycznych – główny specjalista ds. operacyjnych, marketingu i promocji, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi.
2. W skład działu promocji wchodzi:
a) stanowisko ds. projektów graficznych
b) stanowisko ds. dokumentacji i komunikacji
3. Do zadań działu promocji należy:
a) budowanie pozytywnego wizerunku Teatru,
b) zapewnienie reklamy, materiałów promocyjnych i informacji w wersji drukowanej i internetowej,
c) świadczenie usług promocyjnych i reklamowych dla sponsorów zgodnie z umowami,
d) kolportaż afiszy, banerów, zdjęć oraz innych materiałów reklamowych,
e) organizowanie spotkań mających na celu informowanie o planach repertuarowych i innych imprezach organizowanych przez Teatr,
f) wyznaczanie kierunków promocji i marketingu oraz ich wdrażanie,
g) przygotowywanie strategii komunikacyjnej i promocyjnej dla efektywnego pozyskiwania widzów,
h) kontakty ze sponsorami i realizację umów sponsorskich,
i) opracowywanie wniosków o środki finansowe spoza budżetu miasta oraz o dofinansowanie ze środków Województwa Śląskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Unii Europejskiej oraz innych fundacji i instytucji,
j) realizowanie projektów dofinansowanych ze środków pozabudżetowych,
k) redagowanie materiałów promocyjno-informacyjnych, afiszy, programów, ulotek reklamowych, opisów sztuk na potrzeby sponsorów, szkół itp.,
l) prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności artystycznej, w tym archiwizacja i dystrybucja materiałów dokumentalnych z każdej premiery oraz prowadzenie archiwum artystycznego,
ł) wyszukiwanie najkorzystniejszych źródeł drukowania wydawnictw teatralnych,
m) współpraca z drukarniami i nadzór nad procesem produkcyjnym wydawnictw teatralnych w celu zapewnienia dobrej jakości i terminowości ich wykonania,
m) prowadzenie galerii teatralnej,
n) prowadzenie w porozumieniu z Dyrektorem listy gości zapraszanych na premiery i inne imprezy.
§ 16
BIURO OBSŁUGI WIDZÓW
1. Kierownik Biura Obsługi Widzów [BOW] podlega bezpośrednio Dyrektorowi.
2. W skład Biura Obsługi Widzów wchodzą:
a) organizatorzy widowni
b) kasjerzy biletowi
c) bileterki-szatniarki
3. Do zadań Biura Obsługi Widzów należy:
a) ścisła współpraca z Dyrektorem Teatru w zakresie eksploatacji własnych przedstawień, przedstawień gościnnych oraz wszelkich innych form pracy artystycznej,
b) przedstawianie Dyrektorowi wniosków w sprawach repertuarowych,
c) przygotowywanie cenników na świadczone przez Teatr usługi oraz ich aktualizacja,
d) zapewnienie korzystnej eksploatacji wszystkich form działalności artystycznej przewidzianej w Statucie Teatru,
e) promowanie, reklamowanie i sprzedaż spektakli oraz innych utworów artystycznych realizowanych w ramach Teatru,
f) utrzymywanie bezpośrednich kontaktów ze szkołami, instytucjami i zakładami pracy, stowarzyszeniami itp. na terenie objętym działalnością Teatru,
g) przygotowywanie miesięcznych planów prezentacji spektakli w Teatrze i poza nim z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania czasu pracy pracowników, a po zatwierdzeniu przez Dyrektora ich realizacja,
h) kolportaż biletów oraz inne formy sprzedaży przedstawień,
i) organizacja pracy w zakresie prawidłowej obsługi przedstawień i imprez, a w szczególności:
- organizacja pracy szatniarek i bileterek oraz rozliczanie jej wykonania,
- nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem przejść ewakuacyjnych,
- pilnowanie porządku na widowni,
- organizacja pracy kasy biletowej.
j) dbałość o pełną realizację frekwencji widzów na zaplanowanych spektaklach,
k) nawiązywanie kontaktów z innymi teatrami oraz podmiotami prowadzącymi działalność artystyczną w celu wymiany przedstawień lub organizacji imprez,
l) przygotowywanie i nadzorowanie realizacji umów z kontrahentami (sporządzanie umów za wynajem sali teatralnej oraz dotyczących sprzedaży usług artystycznych).

§ 17
KOORDYNATOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
1. Koordynator pracy artystycznej [KPA] podlega bezpośrednio Dyrektorowi.
2. Do zadań koordynatora pracy artystycznej należy w szczególności:
a) prowadzenie sekretariatu Dyrektora, w tym: prawidłowa organizacja pracy sekretariatu, zapewnienie obsługi biurowej Dyrektora Teatru, wysyłanie korespondencji, przygotowanie pism, segregowanie i przechowywanie dokumentów, zabezpieczenie dokumentów i pieczęci Teatru, organizowanie łączności telefonicznej, organizowanie pracy Dyrektora w zakresie terminów spotkań, informowanie pracowników o rozkładach zajęć Dyrektora i wydanych przepisach wewnętrznych (regulaminach, zarządzeniach, instrukcjach itp.),
b) prowadzenie książki adresów i numerów telefonów pracowników artystycznych,
c) wywieszanie obsad nowych sztuk,
d) kserowanie, kompletowanie a w razie potrzeby przepisywanie egzemplarzy sztuk teatralnych i ról,
e) koordynacja noclegów dla realizatorów,
f) szczegółowe opracowanie dwutygodniowego rozkładu zajęć artystycznych z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania czasu pracy pracowników,
g) sprawdzanie dostępności aktorów gościnnych,
h) uzgadnianie z Dyrektorem nagłych zastępstw,
i) przekazywanie informacji o nagłych zajęciach jak np.: próby w związku z nagłym zastępstwem lub nagłą zmianą repertuaru,
j) współpraca z twórcami przestawienia w zakresie koordynacji bieżących zadań artystycznych,
k) współpraca z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz z agencjami reprezentującymi twórców w zakresie sporządzania umów licencyjnych,
l) sporządzanie umów z aktorami, reżyserami, scenografami i z innymi twórcami przedstawień,
ł) prowadzi instruktaż stanowiskowy dla pracowników Działu Artystycznego.

§ 18
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PRACOWNICZYCH
1. Samodzielne stanowisko ds. pracowniczych [SP] podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora.
2. Do zadań na stanowisku ds. pracowniczych należy w szczególności:
a) przygotowanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem w Teatrze, w tym: przygotowywanie umów o pracę i pism w przypadku rozwiązywania umów o pracę, dokumentów dotyczących przeszeregowania, nagradzania, awansowania, karania oraz przenoszenia do innej pracy,
b) prowadzenie indywidualnych teczek spraw osobowych każdego pracownika i właściwe zabezpieczenie tej dokumentacji,
c) prowadzenie ewidencji przyjmowanych do pracy i zwalnianych z pracy pracowników,
d) kierowanie pracowników na badania lekarskie,
e) wystawianie zaświadczeń związanych ze stosunkiem pracy,
f) wydawanie świadectw pracy byłym pracownikom,
g) przygotowanie dokumentacji związanej z przejściem pracowników na emeryturę lub rentę inwalidzką,
h) opracowywanie planów wykorzystania urlopów w uzgodnieniu z dyrekcją Teatru i kierownikami komórek organizacyjnych oraz nadzór nad ich realizacją,
i) nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, Regulaminu Pracy, porządku wewnętrznego i dyscypliny pracy,
j) kontrola dyscypliny pracy pracowników zajmujących kierownicze i samodzielne stanowiska,
k) organizacja systemu kontroli obecności pracowników w pracy przez prowadzenie:
- listy obecności,
- książki wyjść w godzinach pracy,
l) prowadzenie rozliczenia czasu pracy,
m) prowadzenie sprawozdawczości i statystyki zatrudnienia pracowników,
n) ścisła współpraca z Działem Finansowo-Księgowym w sprawach pracowniczych, w tym sporządzanie pisemnych informacji dotyczących wynagrodzeń pracowników.

§ 19
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ADMINISTRACYJNYCH
1. Samodzielne stanowisko ds. administracyjnych [SA] podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora.
2. Do zadań na stanowisku ds. administracyjnych należy w szczególności:
a) prowadzenie sekretariatu w budynku administracyjnym, w tym: redagowanie pism, przyjmowanie przychodzącej korespondencji i przedkładanie jej Zastępcy Dyrektora, a następnie rozdzielanie na działy zgodnie z dekretacją, prowadzenie dziennika podawczego, organizacja łączności telefonicznej, prowadzenie kalendarza spotkań Zastępcy Dyrektora, wystawianie delegacji służbowych i prowadzenie ich ewidencji, segregowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących sekretariatu oraz zabezpieczenie tych dokumentów i pieczęci Teatru będących w dyspozycji sekretariatu.
b) gospodarka pokojami gościnnymi, w tym nadzór nad czystością, porządkiem i terminowym przekazywaniem kluczy zajmującym je gościom, koordynowanie terminów zajmowania poszczególnych pokoi, planowanie i organizowanie we współpracy z kierownikiem Działu Administracyjno-Gospodarczego, bieżących napraw i remontów pokoi gościnnych.
c) kolportaż wydawnictw teatralnych, repertuarowych, afiszy, banerów, ulotek oraz innych materiałów reklamowych.

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 20
1. Szczegółowe zakresy obowiązków i zasady odpowiedzialności poszczególnych pracowników Teatru określają „Zakresy obowiązków i odpowiedzialności” dla danego stanowiska pracy załączone do akt osobowych pracowników.
2. Prawa i obowiązki pracowników Teatru, z wyłączeniem Dyrektora, a także porządek wewnętrzny instytucji określa Regulamin Pracy.
3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Regulamin wchodzi w życie po podpisaniu przez Dyrektora w ciągu dwóch tygodni od dnia opublikowania.